Propisi

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br_ 1107-2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13)
Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnikao postupku registracije sredstava za zaštitu bilja
Preuzmi
Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 od 26.07.2013.
Preuzmi Preuzmi
UREDBA (EZ) br. 1107/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA
Preuzmi
Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 od 30.09.2015. (Primjenjuju se za zahtjeve zaprimljene do 31.12.2015!)
Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005.
Preuzmi Preuzmi
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 547/2011 o označavanju sredstava za zaštitu bilja
Preuzmi
Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 485/2013 od 24.05.2013. godine kojom se mijenjaju uvjeti odobravanja aktivnih tvari imidakloprid, tiametoksam i klotianidin
Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (NN 142/12)
Preuzmi
Pravilnik o dobroj istraživačkoj praksi (NN 107/09)
Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/660 od 6. travnja 2017. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2018., 2019. i 2020. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pes Preuzmi Preuzmi
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Uredba Komisije (EU) br. 752/2014 оd 24. lipnja 2014. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 788/2012 od 31. kolovoza 2012. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2013., 2014. i 2015. godinu radi osiguranja usklađenosti s maksimalnim razin Preuzmi Preuzmi
Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 400/2014 оd 22. travnja 2014. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2015., 2016. i 2017. kako bi se osigurala sukladnost s maksimalnim razinama o Preuzmi Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Zakon o održivoj uporabi pesticida Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida Preuzmi

Biljno zdravstvo

Sjeme i sadni materijal

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Popis propisa
Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
POPIS PROPISA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA
Preuzmi