O nama

Sredstva za zaštitu bilja

Služba za sredstva za zaštitu bilja ustrojena je unutar Sektora fitosanitarne politike u Upravi kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede. Unutar službe ustrojena su dva odjela. Odjel za sredstva za zaštitu bilja i Odjel za održivu uporabu pesticida.

Odjel za sredstva za zaštitu bilja nadležan je za pripremu prijedloga propisa o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja. U nadležnosti ovoga Odjela su i sljedeći poslovi:

 • registracija sredstava za zaštitu bilja,

 • proširenje i ograničenje uporaba sredstvima za zaštitu bilja,

 • proširenje odobrenja za male kulture i male namjene,

 • izdavanje dozvola za istraživanje i razvoj sredstvima za zaštitu bilja,

 • izdavanje dozvola za paralelnu trgovinu sredstava za zaštitu bilja,

 • izdavanje dozvola sredstvima za zaštitu bilja u hitnim situacijama,

 • izdavanje odobrenja za primjenu pesticida iz zraka (aviona, helikoptera),

 • koordinacija poslova registracije sredstava za zaštitu bilja i razmjena informacije s nadležnim zavodima i ostalim stručnim i znanstvenim institucijama,

 • vođenje upisnika i evidencija te izrada izvješća,

 • unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) i održavanje i upravljanje bazama podataka te objavljivanje podataka na Fitosanitarni portal,

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata Europske unije i drugih projekata iz svog djelokruga,

 • suradnje i razmjene informacija s nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima nadležnim za sredstva za zaštitu bilja,

 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i izradi planova iz svog djelokruga rada,

 • izrada stručnih naputaka i mišljenja te priprema i davanje odgovora,

 • ostali upravni i stručne poslovi iz područja sredstava za zaštitu bilja.

Odjel za održivu uporabu pesticida nadležan je za pripremu prijedloga propisa iz područja ostataka pesticida u hrani i održive uporabe pesticida. U nadležnosti ovoga Odjela su i sljedeći poslovi:

 • priprema i koordinacija godišnjih programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani

 • priprema i koordinacija godišnjih programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja (monitoringa formulacija),

 • izrada godišnjih izvješća o provedenim monitorinzima,

 • provodi mjere predviđene Nacionalnim akcijskim planom za postizanje održive uporabe pesticida 2013. – 2023. i prati ostvarenje predviđenih ciljeva,

 • promovira alternative kemijskim mjerama zaštite bilja od štetnika, bolesti i korova,

 • ovlašćivanje predavača za provedbu izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja,

 • ovlašćivanje institucija za provedbu izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

 • ovlašćivanje ispitnih stanica za pregled strojeva za primjenu pesticida (prskalica i raspršivača),

 • vođenje upisnika i evidencija te izrada izvješća,

 • unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) i održavanje i upravljanje bazama podataka te objavljivanje podataka na Fitosanitarni portal,

 • provjera zaprimljenih e-Obazaca za upis u Upisnik distributera i e-Obrazaca za prijavu prodaje sredstava za zaštitu bilja na kontrolnom sučelju FIS-a, njihova obrada i prihvaćanje,

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata Europske unije i drugih projekata iz svog djelokruga,

 • suradnje i razmjene informacija s nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima nadležnim za sredstva za zaštitu bilja,

 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i izradi planova iz svog djelokruga rada,

 • izrada stručnih naputaka i mišljenja te priprema i davanje odgovora,

 • ostali upravni i stručne poslovi iz područja ostataka pesticida i održive uporabe pesticida.

Biljno zdravstvo

Fitosanitarna inspekcija

Što je fitosanitarna inspekcija i što su njezine glavne zadaće?

Fitosanitarna inspekcija uobičajen je naziv za inspekcijsku službu koja djeluje kao Sektor fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Temeljna uloga hrvatske fitosanitarne inspekcije jest nadzor nad zdravstvenim stanjem bilja kojim se mogu unijeti ili proširiti neki štetni organizmi, posebno opasni za bilje.

Fitosanitarni inspektori djeluju na službeno određenim graničnim prijelazima – mjestima ulaska i u unutrašnjosti zemlje, točnije, na svim mjestima gdje se proizvode, prerađuju, distribuiraju i prodaju određeno bilje i biljni proizvodi, a pod nadzorom su i drugi predmeti kojima se mogu unijeti i širiti štetni organizmi.

Aktivnosti fitosanitarne inspekcije nisu samo inspekcijske prirode, već uključuju i praćenje zdravstvenoga stanja bilja, kretanja populacije štetnih organizama, sudjelovanje u suzbijanju i iskorjenjivanju štetnih organizama na bilju, informiranje građana i druge poslove.

Fitosanitarna inspekcija nije uspostavljena zato da bi tražila i progonila prekršitelje propisa iz područja biljnoga zdravstva, već u prvom redu da bi pomogla u sprječavanju i smanjenju šteta koje bilju nanose štetni kukci, grinje, oblići, gljivice, bakterije, fitoplazme, virusi i drugi živi organizmi. Naravno, treba računati i s tim da, kao i svaka druga inspekcija, raspolaže pravnim instrumentima potrebnim da bi se provele odredbe zakona i drugih propisa.

Osim biljnozdravstvenih (fitosanitarnih), ovoj su inspekciji dijelom povjerene i zadaće iz drugih upravnih područja koja su usko vezana uz bilje, pa postupa i na temelju propisa koji uređuju uvoz poljoprivrednog i šumskog sjemena i sadnog materijala, kontrolu kvalitete svježeg voća i povrća koje se uvozi i uvoz genetski modificiranih organizama.