O nama

Sredstva za zaštitu bilja

Služba za sredstva za zaštitu bilja ustrojena je unutar Sektora fitosanitarne politike u Upravi kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede. Unutar službe ustrojena su dva odjela. Odjel za sredstva za zaštitu bilja i Odjel za održivu uporabu pesticida.

Odjel za sredstva za zaštitu bilja nadležan je za pripremu prijedloga propisa o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja. U nadležnosti ovoga Odjela su i sljedeći poslovi:

  • registracija sredstava za zaštitu bilja,

  • proširenje i ograničenje uporaba sredstvima za zaštitu bilja,

  • proširenje odobrenja za male kulture i male namjene,

  • izdavanje dozvola za istraživanje i razvoj sredstvima za zaštitu bilja,

  • izdavanje dozvola za paralelnu trgovinu sredstava za zaštitu bilja,

  • izdavanje dozvola sredstvima za zaštitu bilja u hitnim situacijama,

  • izdavanje odobrenja za primjenu pesticida iz zraka (aviona, helikoptera),

  • koordinacija poslova registracije sredstava za zaštitu bilja i razmjena informacije s nadležnim zavodima i ostalim stručnim i znanstvenim institucijama,

  • vođenje upisnika i evidencija te izrada izvješća,

  • unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) i održavanje i upravljanje bazama podataka te objavljivanje podataka na Fitosanitarni portal,

  • sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata Europske unije i drugih projekata iz svog djelokruga,

  • suradnje i razmjene informacija s nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima nadležnim za sredstva za zaštitu bilja,

  • sudjelovanje u definiranju ciljeva i izradi planova iz svog djelokruga rada,

  • izrada stručnih naputaka i mišljenja te priprema i davanje odgovora,

  • ostali upravni i stručne poslovi iz područja sredstava za zaštitu bilja.

Odjel za održivu uporabu pesticida nadležan je za pripremu prijedloga propisa iz područja ostataka pesticida u hrani i održive uporabe pesticida. U nadležnosti ovoga Odjela su i sljedeći poslovi:

  • priprema i koordinacija godišnjih programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani

  • priprema i koordinacija godišnjih programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja (monitoringa formulacija),

  • izrada godišnjih izvješća o provedenim monitorinzima,

  • provodi mjere predviđene Nacionalnim akcijskim planom za postizanje održive uporabe pesticida 2013. – 2023. i prati ostvarenje predviđenih ciljeva,

  • promovira alternative kemijskim mjerama zaštite bilja od štetnika, bolesti i korova,

  • ovlašćivanje predavača za provedbu izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja,

  • ovlašćivanje institucija za provedbu izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

  • ovlašćivanje ispitnih stanica za pregled strojeva za primjenu pesticida (prskalica i raspršivača),

  • vođenje upisnika i evidencija te izrada izvješća,

  • unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) i održavanje i upravljanje bazama podataka te objavljivanje podataka na Fitosanitarni portal,

  • provjera zaprimljenih e-Obazaca za upis u Upisnik distributera i e-Obrazaca za prijavu prodaje sredstava za zaštitu bilja na kontrolnom sučelju FIS-a, njihova obrada i prihvaćanje,

  • sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata Europske unije i drugih projekata iz svog djelokruga,

  • suradnje i razmjene informacija s nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima nadležnim za sredstva za zaštitu bilja,

  • sudjelovanje u definiranju ciljeva i izradi planova iz svog djelokruga rada,

  • izrada stručnih naputaka i mišljenja te priprema i davanje odgovora,

  • ostali upravni i stručne poslovi iz područja ostataka pesticida i održive uporabe pesticida.

Biljno zdravstvo

Fitosanitarna inspekcija