Sredstva za zaštitu bilja > Propisi

Ostaci pesticida

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Uredba Komisije (EU) br. 752/2014 оd 24. lipnja 2014. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 788/2012 od 31. kolovoza 2012. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2013., 2014. i 2015. godinu radi osiguranja usklađenosti s maksimalnim razin Preuzmi Preuzmi
Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 400/2014 оd 22. travnja 2014. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2015., 2016. i 2017. kako bi se osigurala sukladnost s maksimalnim razinama o Preuzmi Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/782 оd 18. svibnja 2022
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/94
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2081 оd 26. studenog 2021. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari indoksakarb
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1379
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1450
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/726
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/795
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011.
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/617 оd 5. svibnja 2020. o produljenju odobrenja aktivne tvari metalaksil-M i ograničavanju uporabe sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju m
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2087 оd 14. prosinca 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari mankozeb
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020.
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1498 оd 15. listopada 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari tiofanat-metil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1276 оd 11. rujna 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari bromoksinil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na trž
Preuzmi
uredba za tiakloprid
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/17 оd 10. siječnja 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorpirifos-metil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/18 оd 10. siječnja 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorpirifos u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tr
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/989 оd 17. lipnja 2019. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorprofam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na trž
Preuzmi
Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1500 оd 9. listopada 2018. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari tiram i zabrani uporabe i prodaje sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/783 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari imidakloprid
Preuzmi Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/784 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari klotianidin
Preuzmi Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/785 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari tiametoksam
Preuzmi Preuzmi
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br_ 1107-2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13)
Preuzmi
UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa
Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 od 26.07.2013.
Preuzmi Preuzmi
UREDBA (EZ) br. 1107/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA
Preuzmi
Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 od 30.09.2015. (Primjenjuju se za zahtjeve zaprimljene do 31.12.2015!)
Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005.
Preuzmi Preuzmi
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 547/2011 o označavanju sredstava za zaštitu bilja
Preuzmi
Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 485/2013 od 24.05.2013. godine kojom se mijenjaju uvjeti odobravanja aktivnih tvari imidakloprid, tiametoksam i klotianidin
Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (NN 142/12)
Preuzmi

Održiva uporaba pesticida

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida Preuzmi
Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama Preuzmi
Zakon o održivoj uporabi pesticida Preuzmi
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida Preuzmi
Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida Preuzmi
Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida Preuzmi Preuzmi Preuzmi