NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA (NAP)

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) koji se donosi sukladno zahtjevu Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Zaključkom klase: 022-03/13-07/147, urbroja: 50301-05/25-13-2 koji je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 13. lipnja 2013. godine donešen je NAP za razdoblje od 2013. – 2023. godine.

NAP – om se osigurava provedba Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, br. 142/12).

NAP se odnosi samo na pesticide koji se smatraju sredstvima za zaštitu bilja kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište.

NAP ima za cilj smanjenje rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s uporabom pesticida i poticanje integriranih i alternativnih mjera suzbijanja štetnih organizama na način da se:

1. razvije bolje razumijevanje načina uporabe pesticida,

2. osigura korištenje znanstvenih i drugih dokaza za prepoznavanje pesticida i postupaka koji zahtijevaju pozornost u cilju razvoja i promicanja mjera i postupaka kojima će se smanjiti štetan utjecaj uporabe ovih kemikalija te omogućiti korisniku suzbijanje štetnika, bolesti i korova na ekonomičan način,

3. osigura prepoznavanje vlastitih uloga svih dionika i interesnih skupina u ostvarivanju zajedničkog cilja postizanja održive uporabe pesticida.

NAP-om se utvrđuju kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za smanjenje rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. Ti ciljevi obuhvaćaju razna područja od interesa, npr. zaštitu zaposlenika, zaštitu okoliša, ostatke pesticida u hrani, primjenu posebnih tehnika ili uporaba na specifičnim kulturama.

Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) National

Action Plan to achieve the sustainable use of pesticides