Obavijest provoditeljima izobrazbe

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ovlastilo je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida pravne i fizičke osobe temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida ("narodne novine", br. 14/2014 i 115/2018), članka 9. i članka 10. stavaka 3. i 4. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("narodne novine", br. 142/2012) te članka 96. stavak 7 . Zakona o općem upravnom postupku ("narodne novine ", br. 47/2009). Prema predviđanjima Ministarstva u slijedećih nekoliko mjeseci očekujemo da će ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe imati povećan opseg poslova. Prema dostupnim podacima iz Fitosanitarnog informacijskog sustava Ministarstva (u daljnjem tekstu: FIS) mnogim obveznicima izobrazbe koji su pohađali osnovnu izobrazbu u tom periodu ističe stečena identifikacijska iskaznica te time i pravo da obavljaju određene poslove sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida. Stoga su obvezni stečena znanja obnavljati dopunskom izobrazbom.

U vrijeme početka provedbe osnovne izobrazbe, prije pet godina, Ministarstvo je zaprimilo dosta pritužbi od strane obveznika izobrazbe, poljoprivredne inspekcije i pojedinih provoditelja izobrazbe na uvjete u kojima su se održavale izobrazbe korisnika: neprimjerene prostorije, tehničku opremu, osvjetljenje, broja polaznika, dijeljenja potvrda o položenom ispitu bez pohadanja predavanja i pristupanja ispitima, načina polaganja ispita, prevelikog vremenskog odmaka od polaganja ispita do dobivanja iskaznica i slično. U cilju postizanja ujednačene kvalitete izobrazbe te u cilju da obveznici izobrazbe steknu znanja i vještine koje će rizike za zdravlje ljudi i životinja i negativni utjecaj na okoliš kod rada s pesticidima svesti na najmanju moguću mjeru, Ministarstvo u nastavku ove obavijesti daje uputu provoditeljima izobrazbe s naglaskom na odredene uvjete kojih se provoditelji trebaju pridržavati.

Prostor za provođenje izobrazbe

Izobrazbe se mogu održavati samo u odgovarajućim prostorima opremljenim za održavanje teorijskog dijela izobrazbe i polaganjem ispita koji mora zadovoljavati minimalne tehničke i higijenske uvjete prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih.

Prostor mora ispunjavati slijedeće uvjete:

- imati optimalno osvjetljenje,

- imati električne instalacije i instalacije računalne opreme,

- biti opremljen tehničkom opremom za provođenje teorijskog dijela izobrazbe,

- imati radne stolove sa stolcem za svakog polaznika ili stolice sa ugrađenom preklopnom pločom za pisanje.

- institucija mora raspolagati odgovarajućim prostorom za izvodenje vježbovnog dijela izobrazbe, što može biti zatvoreni ili otvoreni prostor na kojem se mogu nesmetano provoditi vježbe.

Provedba izobrazbe i ispita:

Provoditelj izobrazbe koji organizira i provodi izobrazbu treba osigurati da u svakom osnovnom i dopunskom modulu izobrazbe sudjeluju minimalno dva ovlaštena predavača, koji sukladno svom ovlaštenju zajedno pokrivaju sva područja izobrazbe iz modula i kategorija za koje se izobrazba provodi.

Izobrazba za pojedine vrste modula provodi se odvojeno uzimajući u obzir specifičnost svakog modula.

lzobrazba za različite kategorije unutar istog modula, izuzev kategorije profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu, može se provesti u zajedničkoj grupi ako se za pohađanje izobrazbe u jednoj kategoriji ne može sakupiti dovoljan broj obveznika izobrazbe. Dovoljni broj obveznika izobrazbe za pohadanje izobrazbe u jednoj kategoriji je najmanje pet polaznika.

Zajednička izobrazba mora biti prilagođena obveznicima izobrazbe svih kategorija za koje se provodi, uključujući i povećanje satnice kako bi se pokrilo gradivo za sve kategorije.

Zajednička izobrazba ne može se ni u kojem slučaju održati za kategoriju profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu, koja se uvijek provodi odvojeno, neovisno o broju prijavljenih obveznika izobrazbe za izobrazbu.

Provoditelj izobrazbe koji organizira i provodi izobrazbu treba osigurati da broj obveznika pojedine izobrazbe i ispita, ovisno o kapacitetu prostora ne prelazi 40 do 60 polaznika.

Provoditelj izobrazbe treba sastaviti zapisnik o održanoj izobrazbi odmah nakon završetka izobrazbe, a najkasnije dva dana nakon završetka izobrazbe. Ispit vlastoručno potpisuju polaznik i ovlašteni predavač sa oznakom položio ili nije položio.

Provoditelji izobrazbe moraju voditi evidenciju o prisustvu polaznika te osigurati da polaznici u cijelosti prisustvuju predavanjima.

Ispit ne smije biti koncipiran tako da sadržava samo točne odgovore na pitanja pod a), b) ili c) nego odgovori pod svim abecednim slovima moraju biti raznoliko rasporedeni u ispitu.

Upis u FIS i izdavanje iskaznica:

Provoditelji izobrazbe obvezni su nakon položenog ispita upisati sve podatke o obveznicima izobrazbe iz prijavnice u FIS te ostale podatke o održanoj izobrazbi i položenom ispitu u roku od 15 dana od polaganja ispita, osim ako su postajali tehnički problemi u FIS-u koji su bili prijavljeni Ministarstvu.

Provoditelji izobrazbe obavezni su u roku od 15 dana nakon polaganja ispita uplatiti naknadu za izdavanje iskaznice na račun državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 s modelom 64 i pozivom na broj 5657-1079-018 uplatitelja ovlaštene institucije (11 znamenaka).

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 30,00 kn po obvezniku.

Naglašavamo da Ministarstvo apelira na odgovorne osobe u ovlaštenim institucijama kao i ovlaštene predavače da provode edukaciju u skladu sa uputama koje su dane u ovoj obavijesti.