FANTIC F, KLASA: UP/I-320-20/06-01/250

Rješenje o dozvoli za promet i primjenu sredstva za zaštitu FANTIC F, KLASE: UP/I-320-20/06-01/250, URBROJ: 525-02-08-6 od 24.04.2008., te dijela rješenja KLASE: UP/I-320-20/12-01/330, URBROJ: 525-09/0727-12-1 od 31.12.2012. godine u dijelu koje se odnosi na sredstvo FANTIC F i djela rješenja KLASE: UP/I-320-20/14-01/16, URBROJ: 525-09/0794-14-1 od 16.01.2014. godine u dijelu koje se odnosi na sredstvo FANTIC F je ukinuto budući da se izdaje rješenje o registraciji sredstva FANTIC F, KLASA: UP/I-320-20/14-01/936.

Primjena sredstva odobrena rješenjem KLASE: UP/I-320-20/06-01/250, o dozvoli za promet i primjenu sredstva za zaštitu bilja FANTIC F nije u skladu s kritičnom EU odobrenom primjenom te se ne odobrava razdoblje odgode za prodaju, distribuciju i primjenu postojećih zaliha.