Zaštita osobnih podataka korisnika pesticida

Ministarstvo poljoprivrede, poradi osiguranja provedbe Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/2014), prikuplja, između ostalih, podatke i informacije o profesionalnim korisnicima pesticida i vodi ih u elektroničkom obliku kao baze podataka u sklopu Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Svrha prikupljanja i način vođenja te daljnja obrada, što uključuje i korištenje, ovih podataka je propisana Zakonom o održivoj uporabi pesticida, člankom 24. stavkom 1., 2. i 4., što je u skladu s odredbom članka 6. stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/2003, 118/2006, 41/2008 i 130/2011) prema kojoj se osobni podaci fizičkih osoba (ispitanika) mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Ministarstvo poljoprivrede je obaviješteno kako su pojedine poljoapoteke u svojim sustavima za generiranje računa počele prikupljati osobne podatke korisnika pesticida, za pretpostaviti je, radi lakšeg (automatskog) ispisivanja broja identifikacijske iskaznice na računu za kupljena sredstava. Naime, obveza je prodavača, prema članku 9. stavku 12. Zakona o održivoj uporabi pesticida i članku 27. stavku 7. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/2012), da na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja navede broj svoje identifikacijske iskaznice i broj identifikacijske iskaznice kupca. Isto tako je obveza kupca da prodavaču pokaže osobnu iskaznicu, budući je člankom 7. stavkom 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano da identifikacijska iskaznica vrijedi samo uz osobnu iskaznicu. Prodavači pesticida trebaju na temelju tih dokumenata utvrditi ima li kupac identifikacijsku iskaznicu i uvidom u osobnu iskaznicu utvrditi je li upravo ta osoba njezin vlasnik. Međutim, Zakonom o održivoj uporabi pesticida i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida nije propisano da poljoapoteke smiju prikupljati i voditi osobne podatke korisnika pesticida u svojim sustavima, kako bi, u ovom slučaju, kod budućih kupovina pesticida lakše navele na računu njihov broj identifikacijske iskaznice.

Poljoapoteke su temeljem navedenih propisa ovlaštene samo ispisati broj identifikacijske iskaznice na račun za kupljena sredstva za zaštitu bilja, bilo ručno bilo elektronički. Sve druge radnje koje poljoapoteke obavljaju nad osobnim podacima korisnika pesticida, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, smiju obavljati samo uz privolu ispitanika, u ovom slučaju, korisnika pesticida. Na obradu osobnih podataka protivno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka primjenjuju se prekršajne odredbe sukladno tom Zakonu.