Obavijest o savjetovanju s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanja Nacrt prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida te svi zainteresirani mogu dati svoje komentare na isti zaključno sa danom 25. ožujka 2021. godine.

Trenutno važeći Zakon o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14, 115/18 i 32/20) koji uređuje područje održive uporabe pesticida donesen je 24. siječnja 2014. godine, a stupio je na snagu 1. veljače 2014. godine. Navedenim Zakonom u nacionalno zakonodavstvo transponirana je Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida.

Unatoč uspostavi jedinstvenog pravnog okvira na razini Europske unije u području sredstava za zaštitu bilja još uvijek se mogu naći neželjeni ostaci pesticida u tlu, vodi i okolišu općenito, a u određenom postotku poljoprivrednih proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla se mogu naći ostaci pesticida iznad maksimalnih razina ostataka pesticida (MDK).

Europska komisija je 11. prosinca 2019. objavila Komunikaciju Europski zeleni plan (The European Green Deal), novu strategiju za postizanje održivosti gospodarstva EU-a, zaštitu i očuvanje prirodnih resursa EU-a te zaštitu zdravlja i dobrobiti građana od rizika i utjecaja povezanih s okolišem uključujući značajno smanjenje uporabe i rizika od uporabe pesticida, gnojiva i antibiotika. U središtu Europskog zelenog plana nalaze se strategija o biološkoj raznolikosti i strategija „Od polja do stola”, koje ukazuju na novu i bolju ravnotežu između prirode, prehrambenih sustava i biološke raznolikosti radi zaštite zdravlja i dobrobiti naših građana uz istodobno povećanje konkurentnosti i otpornosti EU-a.

Nakon višegodišnje primjene Zakona primijećeni su određeni nedostaci u postojećim sustavima za postizanje održive uporabe pesticida koje je potrebno poboljšati te također prilagoditi odredbe strategiji „Od polja do stola“, Strategiji Europske unije za bioraznolikost do 2030. godine i Europskom zelenom planu.

Glavni cilj Zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u e-Savjetovanje vezano za Nactr prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida.

Kako bi mogli komentirati navedeni Nacrt prijedloga Zakona, potrebno je registrirati se na „e-Savjetovanja“, a Nacrt prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida pronaći ćete na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16020