Sredstva za zaštitu bilja > Česta pitanja i odgovori

Održiva uporaba pesticida

Ovlaštenje predavača za provođenje izobrazbe
PITANJE 1. Da li je još uvijek moguće podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača i u kojem se roku nakon zaprimanja zahtjeva izdaje rješenje ili zahtjev odbija?

ODGOVOR: Nije propisan rok do kojeg se podnosi zahtjev za izdavanje riješena o ovlaštenju predavača. Izobrazba je trajni proces i informacije o izobrazbi možete pronaći na ovom Portalu, izborniku Obavijesti, putem poveznice http://fisportal.mps.hr/hr/sve/obavijesti/. 

Rok za rješavanje zahtjeva je 30 dana od primitka urednog zahtjeva. Postupak ovlaštenja ovisi o kompletnosti i kvaliteti podnesenog zahtjeva te obrazloženjima radnog iskustva i kompetencija za područje za koje se traži ovlaštenje.

Ovlaštenje institucija za provedbu izobrazbe
PITANJE: 1. Da li je još uvijek moguće podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe i u kojem se roku nakon zaprimanja zahtjeva izdaje rješenje ili zahtjev odbija?

ODGOVOR: Nije propisan rok do kojeg se podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe. Izobrazba je trajni proces i informacije o izobrazbi možete pronaći na ovom Portalu, izborniku Obavijesti, putem poveznice http://fisportal.mps.hr/hr/sve/obavijesti/. 

Rok za rješavanje zahtjeva je 30 dana od primitka urednog zahtjeva. Postupak ovlaštenja ovisi o pravilnosti i kompletnosti podnesenog zahtjeva i dokumentacije koju je uz zahtjev potrebno priložiti, a iz koje je razvidno da institucije ispunjavaju uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012).

PITANJE 2. Kako možemo dodati još ovlaštenih predavača našem popisu predavača u aplikaciji Obveznici izobrazbe?

ODGOVOR: Predavače ne možete dodati Vi sami. Ako ste angažirali nove predavače trebate o tome službeno obavijestiti nadležnu upravu Ministarstva slanjem obavijesti uz koju ćete dostaviti preslike ugovora s novim predavačima. Nakon se zaprimi navedeno, nove predavače će u sustav unijeti djelatnici nadležne uprave Ministarstva.

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
PITANJE 1. Tko je sve obvezan položiti ispit kojim se potvrđuje znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja?

ODGOVOR: Ispit kojim se potvrđuje da osoba posjeduje odgovarajuću razinu znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, obavljanje poslova distribucije i prodaje pesticida te davanja savjeta u prodaji pesticida te savjeta za primjenu pesticida u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih organizama moraju položiti svi profesionalni korisnici koji kupuju i koriste sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena profesionalnim korisnicima i sredstva namijenjena određenoj kategoriji profesionalnih korisnika (za profesionalnu primjenu), distributeri i savjetnici. 

Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, što uključuje primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima. Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu je osoba koja koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu, koji su rješenjem o registraciji odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika. 

Distributer je fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište pesticide, što uključuje trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače. 

Savjetnik je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, što uključuje, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo.

PITANJE 2. Postoje li izuzeća od obveze polaganja ispita kojim se potvrđuje znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja?

ODGOVOR: EU pravni okvir - Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida ne dopušta mogućnost izuzeća. Prema tome, osobe koje pripadaju kategoriji profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika ne mogu biti izuzeti od te obveze ni po kojoj osnovi (npr. razna obrazovanja, stečene kvalifikacije, dodatna usavršavanja u tom ili srodnim područjima, radno iskustvo, položen ispit za rad s opasnim kemikalijama ili drugi ispiti, veličina poljoprivredne površine koja se obrađuje, vrsta poljoprivredne proizvodnje, način prodaje proizvoda, količina sredstava za zaštitu bilja koja se troši i dr.). 

Međutim, neprofesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja ili korisnici amateri, koji koriste sredstava za zaštitu bilja namijenjena neprofesionalnim korisnicima, nisu u obvezi položiti ispit.

PITANJE 3. Da li je obvezno pohađati izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida ili se može samo položiti ispit?

ODGOVOR: Za sve profesionalne korinsike pesticida, distributere i savjetnike obvezno je i pohađanje izobrazbe i polaganje ispita. Prema odredbama članka 5. stavka 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014, 115/2018 i 32/2020), kao i članka 5. stavka 1. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/2012), svi profesionalni korisnici pesticida, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Nakon pohađanja izobrazbe, svi su obveznici izobrazbe dužni položiti ispit čime potvrđuju da posjeduju razinu znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, obavljanje poslova distribucije i prodaje pesticida te davanja savjeta u prodaji pesticida te savjeta za primjenu pesticida u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih organizama, što je određeno člankom 5. stavkom 2. Zakona o održivoj uporabi pesticida.

PITANJE 4. Treba li kupac amaterskih sredstava za zaštitu bilja pohađati izobrazbu, položiti ispit i ishoditi iskaznicu?

ODGOVOR: Neprofesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja ili korisnici amateri, koji koriste sredstava za zaštitu bilja namijenjena neprofesionalnim korisnicima, nisu u obvezi pohađati izobrazbu, položiti ispit i ishoditi iskaznicu.

PITANJE 5. Kako ću znati jesam li profesionalni ili neprofesionalni korisnik (korisnik amater) sredstava za zaštitu bilja?

ODGOVOR: Svrstavanje u kategorije korisnika sredstava za zaštitu bilja ovisi isključivo o sredstvu koje koristite, a ne o veličini površine koju obrađujete, količini proizvoda koju proizvedete, količini sredstava koju potrošite i slično. Dakle, ako koristite sredstva za zaštitu bilja namijenjena profesionalnim korisnicima onda ste profesionalni korisnik i obrnuto. 

U postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, u rješenju o registraciji svakog sredstva mora biti navedeno za koju kategoriju korisnika je sredstvo namijenjeno i gdje se sredstvo može prodavati (mjesta prodaje). Sukladno tome sredstvo može biti namijenjeno: profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu, profesionalnim korisnicima i neprofesionalnim korisnicima (amaterima). Koja je namjena sredstva stoji na etiketi samog sredstva za zaštitu bilja.

PITANJE 6. Gdje mogu pronaći informacije vezano uz izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja?

ODGOVOR: Više informacija o izobrazbi možete pronaći na ovom Portalu, u izborniku Obavijesti (poveznica: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/obavijesti/ ). 

Na Fitosanitarnom portalu ovlaštene institucije najavljuju održavanje izobrazbe, a sve informacije o tome možete pronaći klikom na Kalendar (odabirom određenog datuma na Kalendaru). Informacije možete pronaći i na službenim internet stranicama ovlaštenih institucija.

PITANJE 10. Gdje se mogu prijaviti za pohađanje izobrazbe i polaganje ispita?

ODGOVOR: Za pohađanje izobrazbe i polaganje ispita možete se prijaviti u bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe. Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe objavljen je ovom Portalu, izborniku Upisnici/Sredstva za zaštitu bilja/Održiva uporaba pesticida.

PITANJE 11. Gdje se mogu nabaviti skripte po kojima se može pripremiti za polaganje ispita ?

ODGOVOR: Na stranicama Ministarstva poljoprivrede možete naći Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. 

Priručnik je pisan na jednostavan i razumljiv način. Namijenjen je svim korisnicima sredstava za zaštitu bilja, distributerima sredstava za zaštitu bilja i savjetnicima u prodaji sredstava za zaštitu bilja i savjetnicima u proizvodnji hrane. Skripte i druge nastavne materijale, prilagođene ciljanoj skupini obveznika izobrazbe, izrađuju ovlaštene institucije za polaznike svojih predavanja.

PITANJE 8. Koja dokumentacija je minimalno nužna za prijavu polaznika na izobrazbu?

ODGOVOR: Da bi se kandidat prijavio na izobrazbu i polaganje ispita, uz pravilno popunjenu prijavnicu, mora priložiti dokumente na temelju kojih će ovlaštena institucija utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za pristup izobrazbu i ispitu, sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Ti su dokumenti navedeni na prijavnici.

PITANJE 7. Moram li ispunjavati neke uvjete da bih pristupio određenom modulu izobrazbe?

ODGOVOR: Da biste se prijavili na izobrazbu i polaganje ispita za određeni modul, uzimajući u obzir vašu ulogu i odgovornosti (modul za profesionalne korisnike, modul za distributere i modul za savjetnike), morate ispunjavati uvjete kako su propisani člankom 11. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012). Ispunjava li kandidat uvjete za pristup izobrazbi i ispitu utvrđuje ovlaštena institucija za izobrazbu.

PITANJE 9. Koje podatke treba unijeti u rubrike „model“ i „poziv na broj primatelja“ na općoj uplatnici za uplatu naknade u svrhu pohađanja izobrazbe i polaganja ispita o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida?

ODGOVOR: Izobrazbu i polaganje ispita o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida provode ovlaštene institucije. Sve informacije oko uplate naknade za izobrazbu i polaganje ispita rješavate s institucijom u kojoj ste se putem prijavnice prijavili na izobrazbu i polaganje ispita.

PITANJE 8. Mogu li obzirom na stečene kvalifikacije automatski dobiti iskaznicu na temelju koje ću moći kupovati i koristiti pesticide?

ODGOVOR: Na temelju stečene kvalifikacije ne možete automatski dobiti iskaznicu. Da biste dobili iskaznicu za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja morate položiti ispit kojim potvrđujete zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u Prilogu I. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012). Iskaznicu možete dobiti tek nakon položenog ispita.

PITANJE 10. Vrednuje li se ispit o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida kao stručni i može li se dobiti potvrda za to?

ODGOVOR: Ispit kojim se potvrđuje znanje o sigurnom rukovanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja, koji su obvezni položiti svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja, savjetnici i distributeri ne vrednuje se kao položen stručni ispit nakon završenog stručnog osposobljavanja Vaših djelatnika.

PITANJE 9. Mogu li izobrazbu pohađati kao fizička osoba ili trebam otvoriti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo odnosno drugi poslovni subjekt?

ODGOVOR: Izobrazba za sigurno rukovanje i primjenu pesticida nije vezana za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte ili druge poslovni subjekt. Činjenica jest da je najveći dio obveznika polaganja ispita u kategoriji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali postoje obveznici i korisnici pesticida izvan ove kategorije. Izobrazbu pohađaju i ispit polažu fizičke osobe.

PITANJE 10. Trebam li obavezno polaziti edukaciju o upotrebi pesticida ako nisam u sustavu OPG-a i poljoprivredne kulture proizvodim amaterski?

ODGOVOR: Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida nije vezana uz činjenicu da li je netko u sustavu OPG-a ili nije. Postoje korisnici pesticida i u šumarstvu, nepoljoprivrednim i drugim površinama. Ova izobrazba je vezana uz uporabu pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima. Ako koristite pesticide za tu namjenu obveznik ste izobrazbe i ne možete kupovati pesticide bez položenog ispita i valjane iskaznice.

Ako pak koristite pesticide namijenjene amaterskim korisnicima, onda niste obvezni pohađati izobrazbu i polagati ispit.

PITANJE 11. Da li nositelji OPG-a moraju pohađati izobrazbu i položiti ispit o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida ili može umjesto njih to obaviti član istog OPG-a?

ODGOVOR: Svi profesionalni korisnici pesticida moraju imati primjerenu izobrazbu za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida. Profesionalni korisnik je osoba koja u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima. Prema navedenom, ako nositelj OPG-a nije profesionalni korisnik pesticida ne mora polagati ispit kojim dokazuje razinu znanja za primjenu pesticida, već ispit mora polagati osoba koja na tom gospodarstvu kupuje i primjenjuje pesticide.

PITANJE 12. Trebaju li svi zaposlenici naše tvrtke koji sudjeluju u organizaciji zaštite bilja na našim parcelama položiti ispit u modulu za savjetnike ili je dovoljno da ispit položi manji broj zaposlenika?

ODGOVOR: Svatko tko obavlja poslove savjetnika u Vašoj tvrtki treba imati položen ispit u modulu za savjetnike.

PITANJE 13. Treba li osoba položiti ispit samo za savjetnika da bi se bavila poslovima savjetovanja i distribucije, ili osoba treba položiti ispit i za savjetnika i ispit za distributera kako bi obavljala i poslove savjetovanja i poslove distribucije?

ODGOVOR: Ako savjetnik započne obavljati poslove distributera nije obvezan polagati dodatan modul i ishoditi novu vrstu iskaznice. Dovoljno je da osoba položi ispit za savjetnika da bi joj se priznale kategorije niže razine.

PITANJE 14. Trebam li za kupnju sredstva za zaštitu bilja položiti ispit isključivo u modulu za profesionalne korisnike ili smijem pristupiti i ispitu u modulu za savjetnike, obzirom da imam uvjete za to?

ODGOVOR: S obzirom na Vaše formalno obrazovanje, možete pristupiti polaganju ispita za kategoriju savjetnika koja je viša razina od kategorije profesionalnih korisnika. Kategorija savjetnika Vam omogućava kupnju sredstava za zaštitu bilja, primjenu i davanje savjeta o primjeni u proizvodnji hrane.

PITANJE 15. Tko od zaposlenika treba proći izobrazbu i položiti ispit u modulu za profesionalne korisnike za primjenu pesticida registriranog za profesionalnu primjenu?

ODGOVOR: Sredstva koja su rješenjem o registraciji odobrena za profesionalnu primjenu smije koristiti samo određena kategorija profesionalnih korisnika – profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu.

 Vaši zaposlenici koji koriste to sredstvo trebaju položiti ispit za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja u modulu za profesionalne korisnike, kategoriji: profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu i to odgovorna osoba te zaposlenici/radnici koji obavljaju poslove uporabe tog sredstva (uključujući primjenitelje, tehničare i dr.).

PITANJE 16. Smiju li naši zaposlenici, koji su već položili ispit u modulu za profesionalne korisnike za primjenu sredstava za zaštitu bilja na vlastitom gospodarstvu, primjenjivati sredstva namijenjena profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu?

ODGOVOR: Ne smiju. Sredstva koja su rješenjem o registraciji odobrena za profesionalnu primjenu, smije koristiti samo određena kategorija profesionalnih korisnika – profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu.  

Vaši zaposlenici/radnici koji obavljaju poslove uporabe tog sredstava trebaju pohađati izobrazbu i položiti ispit u modulu za profesionalne korisnike, kategoriji: profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu, a ne u kategoriji OPG i drugi poljoprivrednici.

PITANJE 17. Smiju li obveznici izobrazbe koji su već položili ispit u modulu za profesionalne korisnike pristupiti ispitu u modulu za savjetnike?

ODGOVOR: Ako polaznici ispunjavaju propisane uvjete, mogu pristupiti izobrazbi i polaganju ispita u modulu za savjetnike, koji je modul više razine od modula za profesionalne korisnike, bez obzira što već imaju položen ispit u modulu za profesionalne korisnike. U takvim slučajevima za polaznike vrijede ista pravila kao i za polaznike koji će polagati ispit samo u modulu za savjetnike (ili za distributere).

PITANJE 18. Jesmo li, kao institucija koja nije u sustavu PDV-a jer je oslobođena plaćanja istoga, dužni plaćati PDV za izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja?

ODGOVOR: Po pitanju jeste li obvezni plaćati PDV trebate se obratiti Vašoj Poreznoj upravi. Visine naknada za provedbu izobrazbe i ispita o sigurnom rukovanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja, koje su propisane Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 87/21) i koje Vam plaćaju polaznici Vaših programa izobrazbe, izražene su bez PDV-a.

PITANJE 19. Da li se ovakva vrsta izobrazbe treba održavati u vlastitim prostorijama ovlaštene institucije, za koje institucija ima rješenje o zadovoljavaju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta za provođenje izobrazbe odraslih, ili se izobrazba može održati i u drugim prostorijama (gradske vijećnice, zadruge, dvorane)?

ODGOVOR: Izobrazbu možete održati u vlastitim prostorima, ali i u drugim prostorijama koje zadovoljavaju minimalne tehničke i higijenske uvjete za provođenje izobrazbe odraslih. Za te prostore trebate imati rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta za provođenje izobrazbe odraslih ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da su ti uvjeti zadovoljeni. Ako nemate drugi dokument, izjavom možete jamčiti da je osigurano udovoljavanje tim uvjetima.

PITANJE 20. Smijemo li izobrazbu za polaznike modula za savjetnike i modula za distributere – odgovorne osobe) održati zajedno u jednoj grupi?

ODGOVOR: Izobrazbu u modulu za savjetnike i modulu za distributere – odgovorne osobe ne smijete održati u istoj grupi. 

Prilikom dobivanja ovlaštenja za provedbu izobrazbe dostavili ste program izobrazbe čiji ste sadržaj bili obvezni prilagoditi ishodima učenja za obveznike izobrazbe po modulima, koje je Ministarstvo objavilo na svojim internet stranicama. Ishodi učenja su razrađeni po tematskim jedinicama sukladnima područjima izobrazbe iz Priloga I. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12) i različiti su za svaki modul, uzimajući u obzir različite uloge i odgovornosti obveznika izobrazbe. 

Kao ovlaštena institucija trebate osigurati izobrazbu primjerenu različitim ulogama i odgovornostima obveznika, kako bi oni prema tome stekli zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u Prilogu I. spomenutog Pravilnika. Stoga Vas upućujemo da se pri organizaciji izobrazbe (slaganje grupa polaznika, testova i dr.) toga i pridržavate.

Prodaja pesticida
PITANJE 1. Smije li savjetnik – prodavač sa SSS samostalno voditi prodaju sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj apoteci u firmi koja ima više prodajnih mjesta?

ODGOVOR: Ne smije. Sukladno članku 27. stavku 1. Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (Narodne novine, broj 141/21), prodaju, ustupanja i izdavanje  pesticida krajnjim  korisnicima obavlja zaposlenik u svojstvu savjetnika, osim na onom prodajnom mjestu gdje savjete daje odgovorna osoba. 

Odredbama članaka 11. i 12. spomenutog Pravilnika, propisano je koje uvjete u pogledu obrazovanja  trebaju ispuniti  zaposlenici da bi mogle obavljati poslove odgovorne osobe i savjetnika.

Iz toga proizlazi da osoba sa završenom srednjom stručnom spremom ne može samostalno obavljati prodaju sredstava za zaštitu bilja na prodajnom mjestu na kojem je zaposlena te da uz nju morate imati zaposlenu još jednu osobu koja ispunjava navedene uvjete.

PITANJE 2. Smije li ovlašteni predavač koji je zaposlen u poljoprivrednoj ljekarni obavljati poslove savjetnika?

ODGOVOR: Osoba, da bi dobila ovlaštenje za obavljanje poslova predavača treba, između ostalog, imati najmanje završen diplomski sveučilišni studij prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili biomedicinskih znanosti. 

Osoba, da bi se mogla prijaviti za pohađanje izobrazbe i polaganje ispita u modulu za savjetnike treba imati najmanje završen diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili stručni studij agronomske ili šumarske struke i odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.  

Prema navedenom, ne može svaki ovlašteni predavač obavljati poslove savjetnika. Ovlašteni predavač smije obavljati poslove savjetnika u poljoprivrednoj ljekarni ako ima odgovarajući stupanj agronomske/šumarske struke (dakle završen diplomski sveučilišni studij biotehničkih znanosti) i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.

PITANJE 3. Koja su to amaterska sredstva ili sredstva namijenjena neprofesionalnim korisnicima?

ODGOVOR: Sukladno propisima o odobravanju sredstava za zaštitu bilja, nadležno državno tijelo, u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede, kod odobravanja u rješenju o odobravanju mora navesti za koju kategoriju korisnika je sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno s obzirom na njegova opasna svojstva.  

Postoje propisani kriteriji vezano uz opasna svojstva sredstava za zaštitu bilja na temelju kojih se odobravaju za određenu skupinu korisnika. Sredstva za zaštitu bilja namijenjena neprofesionalnim korisnicima ili amaterska sredstva (tzv. hobi) su ona kojima je rješenjem o registraciji dopuštena prodaja u ostalim prodavaonicama tj. izvan specijaliziranih prodavaonica (poljoprivredne ljekarne i sl.). Koja je namjena sredstva stoji na etiketi samog sredstva za zaštitu bilja.

PITANJE 4. Jesu li pesticidi za amatersku uporabu iste kvalitete i jačine kao i oni za profesionalnu upotrebu?

ODGOVOR: Sva sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana u Republici Hrvatskoj neovisno o kategoriji pripadanja su u skladu sa zakonskim propisima koji vrijede u svim državama članicama Europske unije.

PITANJE 5. U kojim količinama su pakiranja pesticida za amatersku uporabu?

ODGOVOR: Veličina pakiranja sredstava za zaštitu bilja za neprofesionalne korisnike (amatere) odobravaju se sukladno članku 14.a Pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (Narodne novine, br. 57/07, 119/09 i 142/12).

PITANJE 6. U kakvim se uvjetima trebaju prodavati amaterska sredstva?

ODGOVOR: Uvjeti prodaje sredstava za zaštitu bilja neprofesionalnim korisnicima su propisani  Pravilnikom o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (Narodne novine, broj 141/21).

PITANJE 7. Gdje mogu pronaći popis pesticida namijenjenih amaterskoj zaštiti kultura?

ODGOVOR: Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja, pa tako i sredstva namijenjena neprofesionalnim korisnicima, odobrena za pomet i primjenu u Republici Hrvatskoj možete pronaći u tražilici sredstava za zaštitu bilja koja je dostupna na web stranici Ministarstva poljoprivrede i na ovom Portalu preko poveznice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

PITANJE 8. Koliko znamenki ima broj iskaznice koji mora biti vidljiv na računu i na koji način trebamo programski osigurati ispis tih brojeva?

ODGOVOR: Na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja trebaju se navesti brojevi dvaju iskaznica - broj iskaznice osobe koja je prodala sredstvo za zaštitu bilja i broj iskaznice osobe koja je sredstvo kupila. Broj iskaznice ima 13 znamenki i u sljedećoj je formi: 00-000000/000.  

Svaki distributer sam za sebe treba osigurati ispis brojeva iskaznica na računu. Način ispisa brojeva nije zadan (propisan), tako da to možete riješiti kako Vama najbolje programski odgovara.

PITANJE 9. Koje pesticide smijemo prodavati kupcima koji su položili ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, a koje onima koji nisu? Postoji li takva podjela (lista) pesticida?

ODGOVOR: Sredstva namijenjena profesionalnim korisnicima (profesionalna sredstva) smijete prodavati osobama koje imaju položen ispit u 1. modulu - za profesionalne korisnike (samo kategorijama OPG i drugi poljoprivrednici, Tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge) i Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine)), u 2. modulu – za distributere, u 3. modulu – za savjetnike i ovlaštenim predavačima. Iznimka su sredstava namijenjena profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu (profesionalna za profesionalnu primjenu), koja smijete prodavati samo osobama koje su položile ispit u 1. modulu – za profesionalne korisnike, kategoriji profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu. 

Neprofesionalna (amaterska) sredstva možete prodavati i osobama koje nisu položile ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja. 

Ministarstvo poljoprivrede vodi registar sredstava za zaštitu bilja registriranih i odobrenih za pomet i primjenu u Republici Hrvatskoj u Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Sva registrirana sredstva možete pronaći na web tražilici koja se nalazi na ovom Portalu. U tražilici, između ostalog, možete provjeriti i namjenu određenog sredstva. Koja je namjena sredstva stoji također i na etiketi samog sredstva za zaštitu bilja.

10. Moraju li djelatnici - pomoćni radnici, koje zapošljavamo u pojedinim maloprodajama kada postoji pojačana potreba za upošljavanjem pomoćnih radnika, proći izobrazbu i položiti ispit predviđen Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida?

ODGOVOR: Pomoćni radnici u maloprodajama dužni su položiti ispit ako su u opisu njihovog posla predviđeni: rad na prodaji pesticida, izdavanje pesticida drugim osobama, skladištenje pesticida i davanje savjeta u korištenju pesticida. Privremeno zaposleni djelatnici su dužni položiti ispit u odgovarajućem modulu izobrazbe sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014, 115/2018 i 32/2020) i Pravilniku o uspostavi okvira za održivu uporabu pesticida („Narodne novine“ broj 142/12). Ako privremeno zaposleni djelatnici ne rade sa pesticidima u smislu gore navedenih poslova, nisu dužni pohađati izobrazbu i položiti ispit sukladno navedenim propisima.

PITANJE 11. Koji su posebni uvjeti koje moraju ispuniti objekti namijenjeni skladištenju i prodaji sredstava za zaštitu bilja na veliko?

ODGOVOR: Uvjeti za prodaju pesticida koje moraju ispunjavati distributeri sredstava za zaštitu bilja propisani su Pravilnikom o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (Narodne novine, broj 141/21)

Kao distributer sredstava za zaštitu bilja na veliko ne morate ispunjavati samo one uvjete koji su posebno propisani za prodaju sredstava za zaštitu bilja na malo.

PITANJE 12. Da li je određena minimalna površina zatvorenog prostora za smještaj pesticida? Ako da, koliko iznosi ta površina?

ODGOVOR: Minimalna površina zatvorenog prostora za smještaj pesticida nije određena propisima o održivoj uporabi pesticida - Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014, 115/2018 i 32/2020) i Pravilnikom o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (Narodne novine, broj 141/21). Ti propisi uređuju dodatne uvjete glede prodajnog prostora i skladišta. 

Propis koji uređuje minimalne tehničke uvjete za prodajne objekte također se primjenjuje i na prodajne objekte u kojima se prodaju pesticidi.

PITANJE 13. Da li zatvoreni-ozidani prostor veličine cca 3 m2 zadovoljava uvjete za smještaj pesticida?

ODGOVOR: To je jako mali prostor za skladište, ali može zadovoljiti zakonodavnu formu. Od velike je važnosti da vodite brigu da u tako malom prostoru bude količina pesticida primjerena površini prostora i da je u svakom trenutku pristup svakom sredstvu za zaštitu bilja moguć. Ne smije biti nagomilanih količina. Krutine (pesticidi u krutom agregatnom stanju) trebaju biti na donjim policama.

PITANJE 14. Da li prostor za smještaj sredstava za zaštitu bilja može biti zatvoren s drvenim vratima ili vrata moraju biti od stakla?

ODGOVOR: Vrata mogu biti drvena.

 

PITANJE 15. Od kojeg materijala trebaju biti police na kojima se drže sredstva za zaštitu bilja?

ODGOVOR: Police trebaju biti od inertnog materijala otpornog na kemikalije i koji ne upija tekućinu. Najbolje je da budu od tvrde plastike ili lima.

PITANJE 16. Koje minimalne veličine moraju biti spremnici za odlaganje otpada, od kojeg materijala mogu biti izrađeni i trebaju li spremnici biti smješteni sa sredstvima za zaštitu bilja u zatvorenom prostoru?

ODGOVOR: Minimalna veličina spremnika nije propisana. Najbolje je da koristite spremnike od plastike kakvi se koriste za komunalni otpad. Spremnici ne moraju biti smješteni u zatvorenom prostoru sa sredstvima za zaštitu bilja.

PITAANJE 19. U kojem smo roku, nakon prestanka rada odgovorne osobe, obvezni zaposliti novu odgovornu osobu u poljoapoteci?

ODGOVOR: Propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida – Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014, 115/2018 i 32/2020)Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaja pesticida (Narodne novine, broj 141/21) nije propisan rok u kojem je distributer obvezan zaposliti novu odgovornu osobu.

Ipak, budući je distributer obvezan po članku 9. stavku 5. spomenutog Zakona imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika kao odgovornu osobu s traženim uvjetima, te ako odgovorna osoba daje savjete u poljoapoteci umjesto savjetnika, a prema članku 9. stavku 9. mora biti na mjestu prodaje u vrijeme prodaje, jasno je da se nova odgovorna osoba mora zaposliti odmah.

PITANJE 20. Smije li dipl. ing. agr. na stručnom osposobljavanju u poljoapoteci samostalno obavljati poslove savjetnika?

ODGOVOR: Osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ne može samostalno obavljati poslove savjetnika u maloprodaji, budući je Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014, 115/2018 i 32/2020), člankom 9. stavkom 6., propisano, između ostalog, da zaposlenik u svojstvu savjetnika mora biti u radnom odnosu.

Prodajna mreža
PITANJE 1. Trebam li putem eobrasca Evidencija godišnje prodaje dostavljati podatke o količinama sredstava za zaštitu bilja koja su namijenjena daljnjoj prodaji?

ODGOVOR: Podatke o prodaji sredstava za zaštitu bilja dostavljate putem e-obrasca Evidencija godišnje prodaje. Dostavljaju se samo podaci o prodanim količinama sredstava za zaštitu bilja krajnjim korisnicima (koji će ih primjenjivati) i podaci o vlastitoj potrošnji, ako je distributer ujedno i krajnji profesionalni korisnik. Podaci o količinama sredstava za zaštitu bilja koja su namijenjena daljnjoj prodaji se ne dostavljaju.

PITANJE 2. Da li je potrebno poslati i godišnji izvještaj o prodaji sredstava za zaštitu bilja putem eobrasca Evidencija godišnje prodaje, ako se takav izvještaj redovito šalje mjesečno?

ODGOVOR: Ako podatke o prodaji sredstava za zaštitu bilja krajnjim korisnicima dostavljate redovito tijekom godine, iste podatke nije potrebno slati još jednom u vidu godišnjeg izvještaja. Mjesečni izvještaji se redovito učitavaju u sustav pa bi u tom slučaju došlo do poduplavanja podataka.

PITANJE 3. Kako je moguće izvršiti promjenu podataka u Upisniku pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja?

ODGOVOR: Sukladno odredbama članka 19. stavka 2. Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaja pesticida (Narodne novine, broj 141/21), podaci za izmjenu i/ili dopunu podataka za potrebe Upisnika pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja dostavljaju se elektroničkim obrascem u Fitosanitarni informacijski sustav.  

Izmjena i/ili dopuna podataka dostavlja se eObrascem Upitnik za pravne i fizičke osobe koje se bave stavljanjem na tržište (prometom) sredstava za zaštitu bilja. Kao vrstu obrasca trebate odabrati dopuna/izmjena. 

U Sustavu za ispunjavanje elektroničkih obrazaca su dostupne upute za popunjavanje i slanje obrasca.

PITANJE 4. Za koja je sredstva za zaštitu bilja potrebno dostavljati u Fitosanitarni informacijski sustav podatke o prodaji?

ODGOVOR: Podatke o prodaji sredstava za zaštitu bilja krajnjim korisnicima trebate dostavljati u FIS za sva sredstva koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja možete pronaći u tražilici sredstava za zaštitu bilja. 

Podaci o prodaji sredstava za zaštitu bilja dostavljaju se putem eObrasca Evidencija godišnje prodaje.

PITANJE 5. Na koji način se otvara šifra za novo prodajno mjesto pri upisivanju podataka o prodaji sredstava za zaštitu bilja u eObrazac?

ODGOVOR: Na ovom Portalu, izborniku Obavijesti dostupna je Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja. U toj obavijesti možete naći detaljne Korisničke upute za popunjavanje eObrazaca.

PITANJE 6. Da li smo kod zamjene djelatnika (za vrijeme godišnjih odmora ili odsutnosti zbog bolovanja) obvezni odsutnu osobu odjaviti iz Fitosanitarnog informacijskog sustava, a osobu koja dolazi na zamjenu prijaviti, iako se često radi o zamjenama na najviše 2-3 tjedna?

 ODGOVOR: Djelatnike koji prodaju pesticide niste dužni prijaviti u slučaju privremenog odsustva kao što su godišnji odmor, bolovanje i sl. Isto tako niste obvezni prijaviti njihovu zamjenu u navedenom slučaju na određenom prodajnom mjestu, ako je ona djelatnik iz vaše organizacije i ispunjava zakonom propisane uvjete. Međutim, ako zapošljavate privremeno nove djelatnike (kao zamjena odsutnim djelatnicima) na poslovima prodaje i uporabe pesticida, dužni ste ih prijaviti u Fitosanitarni informacijski sustav.

PITANJE 7. Što napraviti ako ne mogu ući u FIS za popunjavanje elektroničkih obrazaca jer se ne sjećam lozinke?

ODGOVOR: Ako ste zaboravili zaporku za ulaz u javno sučelje za eObrasce, istu možete promijeniti. Postupak promjene zaporke je opisan u korisničkim uputama eObrasci javno sučelje, koje možete naći na ovom Portalu (link: http://fisportal.mps.hr/hr/sredstva-za-zastitu-bilja/obavijesti/11-obavijest-pravnim-i-fizickim-osobama-koje-se-bave-prometom-sredstava-za-zastitu-bilja ).

Strojevi za primjenu pesticida
PITANJE 1. Kojim zahtjevima moraju udovoljavati prskalice i raspršivači?

ODGOVOR: Zahtjevi kojima trebaju udovoljavati prskalice i raspršivači propisani su Prilogom I. Pravilnikom o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama (Narodne novine, broj 141/2021). i relevantnim normama HRN EN ISO 16122-1:2015, HRN EN ISO 16122-2:2015, HRN EN ISO 16122-3:2015,HRN EN ISO 16122-4:2015 i HRN EN ISO 16122-5:2015 .

PITANJE 2. Do kojeg roka prskalice i raspršivači moraju biti pregledani?

ODGOVOR:

Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3 godine.

PITANJE 3. Postoje li iznimke od pregleda?

ODGOVOR: Iznimke od pregleda su novi strojevi za primjenu pesticida koji dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine.  

Rabljeni strojevi za primjenu pesticida koji su kupljeni u nekoj od država EU-a i imaju znak o obavljenom pregledu nadležnog tijela neke države EU-a, također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi EU-a isti kao i u Hrvatskoj (3 godine). 

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

PITANJE 4. Tko obavlja redovite preglede strojeva?

ODGOVOR: Redovite preglede obavljaju ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda može dobiti samo ona pravna ili fizička osoba koja posjeduje propisanu opremu, čiji zaposlenici imaju propisanu stručnu spremu i ispunjavaju propisane uvjete u pogledu izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida, što je propisano Pravilnikom o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama (Narodne novine, broj 141/2021).

Popis ovlaštenih ispitnih stanica se redovito ažurira i objavljuje na ovom Portalu (link: http://fisportal.mps.hr/hr/sredstva-za-zastitu-bilja/upisnici/).

PITANJE 5. Gdje se obavljaju pregledi strojeva za primjenu pesticida?

ODGOVOR: Pregledi se obavljaju u prostoru ispitne stanice ili u mjestima gdje vlasnici ili korisnici strojeva prebivaju ili njima najbližim mjestima. Ovlaštena ispitna stanica najavu pregleda obavezno najavljuje preko FIS portala s podacima o mjestima, datumima i vremenu pregleda. Ispitne stanice informacije mogu objavljivati unaprijed putem plakata, obavijesti u stručnim časopisima, preko Savjetodavne službe i sl.

PITANJE 6. Koliko košta redoviti pregled stroja za primjenu pesticida?

ODGOVOR: Troškovi redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida propisani su Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 87/21). Radi zaštite vlasnika i korisnika strojeva od formiranja previsokih i nerealnih troškova pregleda, Ministarstvo je navedenim Pravilnikom propisalo najviše iznose naknada koji mogu biti naplaćeni.  

Vlasnici ili korisnici strojeva plaćaju naknadu u iznosu koji može biti najviše 50,00 kuna za unos podataka o vlasniku ili korisniku, tehničkih podataka o stroju i rezultatima pregleda u računalnu aplikaciju, te naknadu za troškove izdavanja znaka o obavljenom pregledu u najvišem iznosu od 20,00 kuna.  

Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica i kreću se od 200,00 kn do 400,00 kn bez PDV-a. Naknade od naplaćenih pregleda prihod su ispitne stanice koja je obavila pregled.

PITANJE 7. Kako se pripremiti za pregled stroja za primjenu pesticida?

ODGOVOR: Vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida moraju prije pregleda temeljito očistiti prskalice i raspršivače iznutra i izvana. Spremnik za škropivo mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremnine.

Korištena voda pri pregledu bit će nakon završetka pregleda vraćena u spremnik za škropivo. Takva voda može se koristiti kod prve sljedeće pripreme škropiva. 

Na mjesto pregleda treba sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument s ispravnom adresom prebivališta (osobna karta ili putovnica). Ako u osobnom dokumentu nije naveden OIB, potrebno je donijeti OIB. Na mjesto pregleda potrebno je donijeti i tehničke podatke o prskalici ili raspršivaču (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan i sl.). Detaljnije informacije o pripremi strojeva prije službenog pregleda ovlaštene ispitne stanice navode u obavijesti o obavljanju pregleda. Ako obavijesti ne sadrže takve informacije trebate ih zatražiti od ovlaštene ispitne stanice koja je dala obavijest i najavila pregled.

PITANJE 8. Od čega se sastoji pregled?

ODGOVOR: Pregled stroja za primjenu pesticida se sastoji od: 

  • unosa podataka o vlasniku ili korisniku stroja u elektroničku aplikaciju,

  • unosa tehničkih podataka o stroju u elektroničku aplikaciju,

  • pripreme stroja za pregled,

  • pregleda stroja i prijenosa podataka o rezultatima pregleda u posebnu aplikaciju povezanu s uređajem za obavljanje pregleda, koja omogućava prikaz i izradu rezultata pregleda,

  • izdavanja izvještaja o pregledu (potvrde),

  • unosa podataka o pregledu u elektroničku aplikaciju,

  • izdavanja znaka o obavljenom pregledu.

PITANJE 9. U kojem slučaju se pregled mora ponoviti?

ODGOVOR: Kod utvrđenih kritičnih neispravnosti pregled se mora ponoviti. U ovom slučaju izdaje se izvještaj o pregledu, ali se ne izdaje znak o obavljenom pregledu. Znak o obavljenom pregledu izdaje se samo u slučajevima kada strojevi ispunjavaju propisane zahtjeve.

U slučaju manjih neispravnosti koje mogu otkloniti serviseri prisutni na mjestu pregleda, moguće je ponoviti pregled isti dan.

PITANJE 10. Podliježu li redovitim pregledima strojevi koji se primarno ne koriste za primjenu sredstava za zaštitu bilja, već u druge svrhe?

ODGOVOR: Svi strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima. U slučaju da je stroj kojim se sredstvo primjenjuje ugrađen u ili je dio drugog stroja koji nije primarno namijenjen primjeni sredstava za zaštitu bilja, taj stroj kojim se primjenjuje sredstvo podliježe redovitim pregledima.

PITANJE 11. Gdje i kome se trebam obratiti, te koja je stručna sprema potrebna da bih postao ovlašteni ispitivač uređaja za primjenu pesticida, tj. prskalica, atomizera i sl.?

ODGOVOR: Uvjeti za ovlaštenje stanica za pregled strojeva za primjenu pesticida, uvjeti glede zaposlenika i opreme te drugi potrebni uvjeti za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida propisani su Pravilnikom o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama (Narodne novine, broj 141/2021). 

Informacije u svezi podnošenja zahtjeva za ovlaštenje ispitne stanice za redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida možete pronaći na ovom Portalu u izborniku Obavijesti.

Posebni postupci i uporabe pesticida
PITANJE 1. Treba li odgovorna osoba za korištenje sredstva za zaštitu bilja biti stalno zaposlena, ili može biti zaposlena i po ugovoru o djelu za određeni period?

ODGOVOR: Odgovorna osoba može biti zaposlena i po ugovoru o djelu tj. ne mora biti stalno zaposlena.

PITANJE 2. Možemo li primjenjivati sredstva za zaštitu bilja prema programima zaštite dobivenih od proizvođača/distributera, ili smo se u primjeni dužni pridržavati isključivo podataka navedenih u FIS-u?

ODGOVOR: Sredstva za zaštitu bilja zakonski se smiju koristiti samo za odobrene namjene koje su navedene na etiketi svakog pojedinog sredstva. Informacije navedene u FIS-u su sukladne izdanim odobrenjima. Vi ste obvezni koristiti sredstvo za zaštitu bilja sukladno uputama na etiketi, a ne na temelju drugih informacija (web stranice proizvođača i distributera, njihovi prospekti, brošure i sl.).

PITANJE 3. Mogu li škole i vrtići nabavljati pesticide na svoje ime ako imaju zaposlenu osobu sa položenim stručnim ispitom?

ODGOVOR: Dječji vrtići i škole imaju samo povremeno potrebu za primjenom pesticida, odnosno ne obavljaju tretiranje kultura pesticidima u okviru svoje profesionalne djelatnosti. Obzirom na to, te budući je u takvim ustanovama teško spriječiti ulazak ljudi (u ovom slučaju djece) u tretirana područja, dječji vrtići i škole trebaju koristiti isključivo pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima. Za kupovinu tih sredstava nije potrebno da kupac ima položen ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida. Međutim, bitno je svakako da osoba/e koje kupuju i primjenjuju bilo koje pesticide ispunjavaju i opće uvjete propisane za sve korisnike pesticida, kao i druge uvjete koji se odnose na njihovu uporabu propisane Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014, 115/2018 i 32/2020) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012).

PITANJE 4. Koje se evidencije o tretiranju proizvoda (uporabi pesticida) trebaju voditi i tko to kontrolira?

ODGOVOR: Obrazac za vođenje evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja koriste profesionalni korisnici nije propisan. Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014, 115/2018 i 32/2020) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012) propisan je sadržaj evidencije i u evidenciju se moraju upisati najmanje sljedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina, neka druga uporaba. Evidencije se vode u elektroničkom ili papirnatom obliku. Evidencije se vode i čuvaju najmanje 3 godine.

Sukladno spomenutim propisima, navedene evidencije obvezni ste dostaviti na uvid Ministarstvu poljoprivrede na njegov zahtjev, a također ste ih obvezni predočiti poljoprivrednom inspektoru, jer poljoprivredna inspekcija provjerava ispunjavaju li profesionalni korisnici pesticida propisane uvjete i obveze glede vođenja evidencija o uporabi pesticida.

PITANJE 5. Kod nas se smiju primjenjivati samo ona sredstva koja su kod nas registrirana. Kako se određuje koja sredstva će se registrirati?

ODGOVOR: U svim državama članicama EU, pa tako i u Hrvatskoj, smiju se koristiti samo ona sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana u toj državi za određenu namjenu.

U Republici Hrvatskoj u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja sudjeluje Ministarstvo poljoprivrede i dvije ovlaštene institucije za ocjenu dokumentacije i procjenu rizika.

Ministarstvo zaprima zahtjeve za registraciju sredstava za zaštitu bilja od tvrtki zainteresiranih za stavljanje na tržište određenog sredstva ili zahtjeve za izdavanje određenih dozvola, nakon čega obavlja provjeru potpunosti dostavljene dokumentacije te po potrebi traži od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju.

Da bi sredstvo za zaštitu bilja moglo biti registrirano u RH, mora biti potvrđena sigurna uporaba tog sredstva na temelju dokumentacije (studija, testova) koje podnositelj zahtjeva mora dostaviti.

Kod određenih uporaba često se propisuju i mjere za smanjenje rizika kojih se korisnici pesticida obvezni pridržavati.

PITANJE 6. Što se i kojim pesticidima smije prskati kako bi se bilje zaštitilo? Što je dopušteno a što nije?

ODGOVOR: Prema podrijetlu, sredstva za zaštitu bilja dijele se na kemijska i biološka, dok je najčešća dioba prema vrsti štetnog organizma kojeg se suzbija:

1. ZOOCIDI – sredstva za suzbijanje ili odbijanje životinja, podijeljeni su u nekoliko skupina:

• insekticidi – sredstva za suzbijanje kukaca,

• akaricidi – sredstva za suzbijanje grinja,

• nematocidi – sredstva za suzbijanje nematoda,

• limacidi – sredstva za suzbijanje puževa,

• rodenticidi – sredstva za suzbijanje glodavaca,

• korvifugi – sredstva za odbijanje ptica od sjemena

2. FUNGICIDI – sredstva za suzbijanje gljiva i pseudogljiva i nekih bakterija uzročnika bolesti

3. HERBICIDI – sredstva za suzbijanje korova

4. Ostala sredstva – regulatori rasta biljaka i pomoćna sredstva.

Dopuštena je uporaba sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj za namjene na kulturama za koje je sredstvo odobreno. Uporaba sredstava za zaštitu bilja registriranih u nekoj od država EU nije dopuštena u RH. Uporaba sredstava za zaštitu bilja kupljenih u trećoj državi također nije dopuštena u RH.

Pregled svih sredstava za zaštitu bilja prema nazivu, uporabi, namjeni, prema kulturama na koje se primjenjuje sredstvo, po nazivu kulture, po štetnim organizmima na koje se primjenjuje sredstvo, po nazivu štetnog organizma, ovlaštenim distributerima i drugim parametrima, dostupan je u tražilici sredstava za zaštitu bilja, koja je dostupna na ovom Portalu.

PITANJE 7. Kako odabrati odgovarajući pesticid?

ODGOVOR: Za uspješno sprječavanje ili smanjenje šteta od štetnih organizama potrebno je prepoznati i odrediti vrstu štetnog organizma na kulturi na kojoj štetni organizam želimo suzbiti, a zatim na osnovi poznavanja bioloških, ekoloških i drugih svojstava štetnog organizma izabrati najprikladnije mjere zaštite bilja.

Sredstva za zaštitu bilja moraju se primijeniti samo kad je to prijeko potrebno i/ili u skladu s pragovima štetnosti kad postoje.

Sredstvo za zaštitu bilja bira se uzimajući u obzir na kojoj kulturi i protiv kojeg štetnog organizma je sredstvo za zaštitu bilja registrirano.

Podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj su javno dostupni i pretraživi putem tražilice Fitosanitarnog informacijskog sustava (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

PITANJE 8. Kako primijeniti sredstvo za zaštitu bilja?

ODGOVOR: Kod uporabe je sredstva za zaštitu bilja potrebno koristiti u skladu s etiketom, poštujući količine, vrijeme i način primjene te sva ograničenja navedena na etiketi.

Za sredstvo za zaštitu bilja etiketa je njegov osnovni, važan i za korisnika obvezujući dokument. Na etiketi se nalaze svi podaci potrebni za uporabu sredstva za zaštitu bilja: rukovanje, skladištenje, pravilno zbrinjavanje ostataka sredstva i njegove ambalaže, informacije o sastavu sredstva, primjeni, ograničenjima, zaštiti zdravlja ljudi i životinja, te zaštite okoliša te je obveza svake osobe koja koristi ili rukuje sa sredstvom proučiti sadržaj etikete.

PITANJE 9. Koliko su pesticidi otrovni za planetu Zemlju?

ODGOVOR: Pesticidi su jedni od najviše reguliranih kemikalija u EU jer im je namjena ispuštanje u okoliš i svi negativni učinci ispuštanja u okoliš moraju prije same registracije biti ispitani te ne smiju predstavljati rizik za ljude i okoliš.

Sustav odobravanja aktivnih tvari na razini EU-a i sredstava za zaštitu bilja na nacionalnoj razini je jedan od najrigoroznijih u svijetu. Stoga možemo reći da je svaka uporaba pesticida u skladu s etiketom sigurna uporaba.

Međutim, nepravilnom uporabom pesticida može doći do onečišćenja okoliša npr. ako se sredstvo koristi na tlima na kojima se ne smije koristiti npr. na lakim i pjeskovitim tlima ili se ne poštuje ograničenje udaljenosti od površinskih voda navedenih na etiketi, može doći do ispiranja i onečišćenja podzemnih voda.

PITANJE 10. Kako zbrinuti preostalo sredstvo odnosno ambalažu?

ODGOVOR: Za otpadnu ambalažu (ambalažni otpad) nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje donosi zakonske i podzakonske propise kojima se uređuje gospodarenje otpadom i zaštita okoliša.

Pravne i fizičke osobe dužne su s otpadnom ambalažom, ostacima sredstva za zaštitu bilja u ambalaži i ostacima koji nastaju sanacijom nakon nezgoda postupati sukladno odredbama propisa koji uređuje način gospodarenja otpadom.

Profesionalni korisnik je dužan praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, ambalažu s ostacima sredstva, ostatke škropiva odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno navedenim propisima.

Pružanje usluga tretiranja
PITANJE 1: Koje uvjete moramo zadovoljiti i koju dokumentaciju moramo priložiti da bismo ishodili rješenje o upisu u Upisnik davatelja usluga tretiranja kojeg izdaje Ministarstvo poljoprivrede?

ODGOVOR: Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati profesionalni korisnici koji pružaju usluge suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja (davatelji usluga tretiranja) propisani su u Poglavlju V. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/2012). Utvrđivanje ispunjavanja tih uvjeta obavljaju, sukladno članku 66. spomenutog Pravilnika, nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba. 

Stoga se prvo trebate javiti nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Uredu za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba, koji će rješenjem utvrditi ispunjavate li propisane uvjete za obavljanje ovih poslova. Kod podnošenja tog zahtjeva trebate priložiti dokumentaciju prema članku 66. stavku 2. spomenutog Pravilnika.  

Nakon što dobijete rješenje kojim je utvrđeno da ispunjavate propisane uvjete za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja, trebate ovom Ministarstvu podnijeti zahtjev za upis u Upisnik davatelja usluga.

Zahtjev je potrebno podnijeti na obrascu iz Priloga VI. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida i uz zahtjev priložiti: 

1. rješenje o udovoljavanju uvjetima koje je izdao nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba, i

2. 35,00 kuna upravne pristojbe za izdavanje rješenja. 

Obrazac zahtjeva je dostupan i na ovom Portalu, izborniku Dokumenti – obrasci/Sredstva za zaštitu bilja/Održiva uporaba pesticida.

Osim posebnih uvjeta koje moraju ispunjavati samo davatelji usluga tretiranja, davatelji usluga su u obavljanju svoje djelatnosti obvezni ispunjavati i opće uvjete koji su Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/2014) i spomenutim Pravilnikom propisani za sve korisnike sredstava za zaštitu bilja.

PITANJE 2: Kako treba izgledati potvrda koja se nakon obavljene usluge tretiranja izdaje naručitelju?

ODGOVOR: Potvrda o tretiranju se izdaje sukladno članku 63. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), a obrazac potvrde je propisan Prilogom VII. Pravilnika.

PITANJE 3: Koji modul izobrazbe trebaju pohađati odgovorne osobe i zaposlenici tvrtke koja pruža usluge tretiranja?

ODGOVOR: Odgovorne osobe i zaposlenici iz članka 58. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/2012), koje je obvezne imati zaposlene tvrtka koja pruža usluge tretiranja, obvezni su pohađati izobrazbu i položiti ispit za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja u odnosu na sredstava za zaštitu bilja koja se namjeravaju koristiti u tretiranju.

Ako će se u tretiranju koristiti sredstava čija je uporaba profesionalna, dovoljno je da odgovorna osoba i zaposlenici pohađaju izobrazbu i polože ispit u modulu za profesionalne korisnike, za kategoriju: pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine). Odgovorna osoba i zaposlenici se u ovom slučaju prijavljuju za pohađanje izobrazbe i polaganje ispita sukladno članku 11. stavku 5. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Ako će se u tretiranju koristiti sredstva čija je uporaba profesionalna za profesionalnu primjenu, odgovorna osoba i zaposlenici trebaju pohađati izobrazbu i položiti ispit u modulu za profesionalne korisnike, ali za kategoriju: profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu. Odgovorna osoba se u ovom slučaju prijavljuje za pohađanje izobrazbe i polaganje ispita sukladno članku 11. stavku 6. točki a) Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, a zaposlenici sukladno članku 11. stavku 6. točki b) Pravilnika.

Izobrazbe u tim dvjema kategorijama se uvelike razlikuju i nipošto ne podrazumijevaju jedna drugu, bez obzira na to što se izobrazba pohađa u istom modulu – modulu za profesionalne korisnike.

Modul u kojem će odgovorne osobe i zaposlenici tvrtke koja pruža uslugu tretiranja pohađati izobrazbu i položiti ispit ne dovodi u pitanje ispunjavanje uvjeta u pogledu njihove stručne spreme sukladno članku 58. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.