Naputak za visokorizično bilje

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) 2016/2031.

U vezi s tim, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je novi Zakon o biljnom zdravstvu kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/2031 i uspostavlja nacionalni zakonodavni okvir u području biljnog zdravstva te uređuju pitanja koja nisu uređena Uredbom. Odredbe Zakona o biljnom zdravstvu, kao i odredbe Uredbe (EU) br. 2016/2031, posebno su usmjerene ka učinkovitijoj zaštiti Unije od organizama štetnih za bilje koji se mogu unijeti na područje Unije, osobito zbog globalizacije trgovine i promjene klimatskih uvjeta, a primjenjuje se od 14. prosinca 2019. godine.

Jedna od najvećih novosti koju donosi Uredba (EU) br. 2016/2031 je potpuna ili djelomična zabrana uvoza više od 30 biljnih vrsta i rodova na područje Unije pa samim time i na područje Republike Hrvatske. Unošenje ovakvog bilja predstavlja rizik najvišeg stupnja, a potencijalno mogu biti prijenosnik štetnih organizama bilja koji ozbiljno mogu ugroziti biljnu proizvodnju.