MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3017

Na temelju članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 5. uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje i ministra nadležnog za gospodarstvo, članka 15. stavka 3. uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, članka 16. stavka 5. uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, članka 19. stavka 5., članka 25. stavka 5., članka 28. stavka 5., članka 31. stavka 4., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 4. i članka 67. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 57/07 i 119/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za registraciju sredstva, uvjeti glede stručne osposobljenosti, sastava i načina rada ocjenjivača, postupak ocjene aktivne tvari i sredstva te donošenja prijedloga za registraciju sredstva, kriteriji za odobravanje sredstava koja su namijenjena za uporabu neprofesionalnim korisnicima, način postupanja s dokumentacijom za ocjenu aktivnih tvari sredstava i dokumentacijom za ocjenu i registraciju sredstava, sadržaj rješenja o registraciji, uvjeti za produljenje registracije i za ponovnu ocjenu sredstva, uvjeti o postupanju sa zalihama sredstava, uvjete koje mora ispunjavati podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za istraživanje ili razvoj, sadržaj zahtjeva, sadržaj dozvole, uvjete za provođenje istraživanja i rok istraživanja, sadržaj zahtjeva i sadržaj izvanredne dozvole, uvjete izdavanja dozvole za proširenje primjene/male kulture i male namjene, sadržaj zahtjeva i sadržaj dozvole (u daljnjem tekstu: dozvola za sredstvo), te određuje što se smatra malim kulturama ili malim namjenama.«

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se naslov i članak 14.a koji glase:

»Kriteriji za odobravanje sredstava namijenjenih za uporabu neprofesionalnim korisnicima

Članak 14.a

(1) Sredstva koja se mogu prodavati neprofesionalnim korisnicima (amaterima) moraju udovoljavati sljedećim uvjetima u pogledu opasnih svojstava:

a) Sredstvo ne smije biti označeno niti jednim od sljedećih znakova opasnosti i/ili oznaka upozorenja:

– T Otrovno i grafičkim znakom s mrtvačkom glavom,

– C Nagrizajuće i grafičkim znakom s kapajućom epruvetom,

– R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju,

– R 42 Udisanje može izazvati preosjetljivost,

– R 62 Moguća opasnost od smanjenja plodnosti,

– R 63 Moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod,

– R 64 Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka,

– R 68 Moguća opasnost od neprolaznih učinaka.

b) Sredstvo ne smije biti označeno oznakama obavijesti S 36, S 37 i S 39 i/ili dodatnim oznakama obavijesti za primjenitelja (SPo) koje su rezultat procjene rizika.

c) Sredstvo se može odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima (amaterima) ako je na temelju procjene rizika za okoliš i podataka iz studija utvrđeno sljedeće:

– sigurnosni razmak do površinskih voda ≤ 20 metara,

– biokoncentracijski faktor BCF manji od 100,

– vrijeme potrebno za razgradnju 50% aktivne tvari u laboratorijskim uvjetima DT50lab manji od 100 dana,

– koeficijent sorpcije tvari u tlu Koc izražen na organski vezani ugljik veći od 15.

(2) Pri odlučivanju o odobrenju uporabe pojedinog sredstva uzima se u obzir i veličina ambalaže tj. neto količina sredstva u ambalaži. Sredstvo se može odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima ako je pakirano u ambalažu koja sadrži neto količinu dovoljnu za jednu sezonu uzimajući u obzir odobrene uporabe i uvjete primjene.

(3) Neovisno o odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju kada je iz načina uporabe sredstva i zahtijevane veličine ambalaže razvidno da njegova uporaba ne predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš ili kada je razvidno da njegova uporaba predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, nadležna uprava u postupku registracije može odobriti ili ne odobriti uporabu takvog sredstva neprofesionalnim korisnicima (amaterima).«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/157

Urbroj: 525-09/0021-12-9

Zagreb, 11. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.